ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Meriania macrophylla (Benth.) Triana LC

 
Melastomataceae 9 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Meriania macrophylla
Meriania macrophylla
Meriania macrophylla
Meriania macrophylla

Meriania nobilis Triana LC

 
Melastomataceae 14 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Meriania nobilis
Meriania nobilis
Meriania nobilis
Meriania nobilis

Meriania phlomoides (Triana) Almeda

 
Melastomataceae 11 1 നിരീക്ഷണം
Meriania phlomoides
Meriania phlomoides
Meriania phlomoides
Meriania phlomoides

Meriania speciosa (Bonpl.) Naudin

 
Melastomataceae 8 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Meriania speciosa
Meriania speciosa
Meriania speciosa
Meriania speciosa