ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Mollugo cerviana (L.) Ser.

 
Molluginaceae 10 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mollugo cerviana
Mollugo cerviana
Mollugo cerviana
Mollugo cerviana

Mollugo nudicaulis Lam.

 
Molluginaceae 34 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mollugo nudicaulis
Mollugo nudicaulis
Mollugo nudicaulis
Mollugo nudicaulis

Mollugo verticillata L.

 
Molluginaceae 265 187 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mollugo verticillata
Mollugo verticillata
Mollugo verticillata
Mollugo verticillata