ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Monochaetum macrantherum Gleason

 
Melastomataceae 13 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Monochaetum macrantherum
Monochaetum macrantherum
Monochaetum macrantherum
Monochaetum macrantherum

Monochaetum vulcanicum Cogn.

 
Melastomataceae 7 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Monochaetum vulcanicum
Monochaetum vulcanicum
Monochaetum vulcanicum
Monochaetum vulcanicum