ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Nyssa aquatica L. LC

 
Cornaceae 37 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Nyssa aquatica
Nyssa aquatica
Nyssa aquatica
Nyssa aquatica

Nyssa ogeche Bartram ex Marshall LC

 
Cornaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Nyssa ogeche

Nyssa sinensis Oliv.

 
Cornaceae 10 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Nyssa sinensis
Nyssa sinensis
Nyssa sinensis
Nyssa sinensis

Nyssa sylvatica Marshall LC

 
Cornaceae 643 426 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Nyssa sylvatica
Nyssa sylvatica
Nyssa sylvatica
Nyssa sylvatica