ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Orostachys aggregata (Makino) H. Hara

 
Crassulaceae 6 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Orostachys aggregata
Orostachys aggregata
Orostachys aggregata
Orostachys aggregata
Orostachys fimbriata

Orostachys iwarenge Hara

 
Crassulaceae 271 251 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Orostachys iwarenge
Orostachys iwarenge
Orostachys iwarenge
Orostachys iwarenge

Orostachys japonica A. Berger

 
Crassulaceae 71 67 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Orostachys japonica
Orostachys japonica
Orostachys japonica
Orostachys japonica

Orostachys malacophylla (Pall.) Fisch.

 
Crassulaceae 39 33 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Orostachys malacophylla
Orostachys malacophylla
Orostachys malacophylla
Orostachys malacophylla

Orostachys spinosa (L.) Sweet

 
Crassulaceae 8 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Orostachys spinosa
Orostachys spinosa
Orostachys spinosa
Orostachys spinosa