ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Pachyphytum bracteosum Klotzsch

 
Crassulaceae 200 179 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pachyphytum bracteosum
Pachyphytum bracteosum
Pachyphytum bracteosum
Pachyphytum bracteosum

Pachyphytum compactum Rose

 
Crassulaceae 566 542 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pachyphytum compactum
Pachyphytum compactum
Pachyphytum compactum
Pachyphytum compactum

Pachyphytum fittkaui Moran

 
Crassulaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pachyphytum fittkaui
Pachyphytum fittkaui
Pachyphytum fittkaui

Pachyphytum glutinicaule Moran

 
Crassulaceae 4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pachyphytum glutinicaule
Pachyphytum glutinicaule
Pachyphytum glutinicaule
Pachyphytum glutinicaule

Pachyphytum hookeri (Salm-Dyck) A. Berger

 
Crassulaceae 100 87 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pachyphytum hookeri
Pachyphytum hookeri
Pachyphytum hookeri
Pachyphytum hookeri

Pachyphytum kimnachii Moran

 
Crassulaceae 59 50 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pachyphytum kimnachii
Pachyphytum kimnachii
Pachyphytum kimnachii
Pachyphytum kimnachii

Pachyphytum longifolium Rose

 
Crassulaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Pachyphytum longifolium

Pachyphytum oviferum Purpus

 
Crassulaceae 1,419 1,248 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pachyphytum oviferum
Pachyphytum oviferum
Pachyphytum oviferum
Pachyphytum oviferum