ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Paypayrola guianensis Aubl. LC

 
Violaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Paypayrola guianensis
Paypayrola guianensis
Paypayrola guianensis

Paypayrola hulkiana Pulle

 
Violaceae 20 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Paypayrola hulkiana
Paypayrola hulkiana
Paypayrola hulkiana
Paypayrola hulkiana