ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Pelargonium × hortorum L.H. Bailey

 
Geraniaceae 2,208 1,954 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pelargonium × hortorum
Pelargonium × hortorum
Pelargonium × hortorum
Pelargonium × hortorum

Pelargonium abrotanifolium Jacq.

 
Geraniaceae 14 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pelargonium abrotanifolium
Pelargonium abrotanifolium
Pelargonium abrotanifolium
Pelargonium abrotanifolium

Pelargonium acetosum (L.) L'Hér.

 
Geraniaceae 11 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pelargonium acetosum
Pelargonium acetosum
Pelargonium acetosum
Pelargonium acetosum

Pelargonium acraeum R.A. Dyer

 
Geraniaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Pelargonium acraeum
Pelargonium acraeum

Pelargonium album J.J.A. Van der Walt

 
Geraniaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Pelargonium album
Pelargonium album

Pelargonium alchemilloides (L.) Aiton

 
Geraniaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pelargonium alchemilloides
Pelargonium alchemilloides
Pelargonium alchemilloides

Pelargonium alternans J.C. Wendl.

 
Geraniaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pelargonium alternans
Pelargonium alternans

Pelargonium althaeoides (L.) L'Hér.

 
Geraniaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Pelargonium althaeoides
Pelargonium althaeoides

Pelargonium articulatum Willd.

 
Geraniaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Pelargonium articulatum

Pelargonium betulinum (L.) L'Hér. ex Aiton

 
Geraniaceae 10 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pelargonium betulinum
Pelargonium betulinum
Pelargonium betulinum
Pelargonium betulinum

Pelargonium bowkeri Harv.

 
Geraniaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Pelargonium bowkeri

Pelargonium capitatum (L.) L'Hér.

 
Geraniaceae 27 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pelargonium capitatum
Pelargonium capitatum
Pelargonium capitatum
Pelargonium capitatum

Pelargonium carnosum (L.) L'Hér.

 
Geraniaceae 14 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pelargonium carnosum
Pelargonium carnosum
Pelargonium carnosum
Pelargonium carnosum

Pelargonium caylae Humbert

 
Geraniaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Pelargonium caylae

Pelargonium ceratophyllum L'Hér.

 
Geraniaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Pelargonium ceratophyllum
Pelargonium ceratophyllum
Pelargonium ceratophyllum

Pelargonium citronellum J.J.A. Van der Walt

 
Geraniaceae 58 45 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pelargonium citronellum
Pelargonium citronellum
Pelargonium citronellum
Pelargonium citronellum

Pelargonium columbinum Jacq.

 
Geraniaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Pelargonium columbinum
Pelargonium columbinum

Pelargonium cortusaefolium L'Hér.

 
Geraniaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Pelargonium cortusaefolium
Pelargonium cortusaefolium

Pelargonium crassicaule L'Hér.

 
Geraniaceae 5 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pelargonium crassicaule
Pelargonium crassicaule
Pelargonium crassicaule
Pelargonium crassicaule

Pelargonium crispum (P.J. Bergius) L'Hér.

 
Geraniaceae 71 44 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pelargonium crispum
Pelargonium crispum
Pelargonium crispum
Pelargonium crispum

Pelargonium crithmifolium Sm.

 
Geraniaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pelargonium crithmifolium
Pelargonium crithmifolium
Pelargonium crithmifolium
Pelargonium crithmifolium

Pelargonium cucullatum (L.) L'Hér.

 
Geraniaceae 26 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pelargonium cucullatum
Pelargonium cucullatum
Pelargonium cucullatum
Pelargonium cucullatum

Pelargonium denticulatum Jacq.

 
Geraniaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Pelargonium denticulatum
Pelargonium denticulatum

Pelargonium echinatum Curtis

 
Geraniaceae 23 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pelargonium echinatum
Pelargonium echinatum
Pelargonium echinatum
Pelargonium echinatum

Pelargonium elongatum Salisb.

 
Geraniaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Pelargonium elongatum

Pelargonium englerianum R. Knuth

 
Geraniaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Pelargonium englerianum
Pelargonium englerianum

Pelargonium exstipulatum L'Hér.

 
Geraniaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Pelargonium exstipulatum
Pelargonium exstipulatum
Pelargonium exstipulatum

Pelargonium frutetorum R.A. Dyer

 
Geraniaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Pelargonium frutetorum
Pelargonium frutetorum

Pelargonium fruticosum Willd.

 
Geraniaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Pelargonium fruticosum
Pelargonium fruticosum

Pelargonium fulgidum L'Hér.

 
Geraniaceae 10 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pelargonium fulgidum
Pelargonium fulgidum
Pelargonium fulgidum
Pelargonium fulgidum

Pelargonium gibbosum (L.) L'Hér. ex Aiton

 
Geraniaceae 8 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pelargonium gibbosum
Pelargonium gibbosum
Pelargonium gibbosum
Pelargonium gibbosum

Pelargonium glechomoides A. Rich.

 
Geraniaceae 46 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pelargonium glechomoides
Pelargonium glechomoides
Pelargonium glechomoides
Pelargonium glechomoides

Pelargonium glutinosum (Jacq.) L'Hér.

 
Geraniaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Pelargonium glutinosum
Pelargonium glutinosum

Pelargonium grandiflorum Willd.

 
Geraniaceae 230 206 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pelargonium grandiflorum
Pelargonium grandiflorum
Pelargonium grandiflorum
Pelargonium grandiflorum

Pelargonium graveolens L'Hér.

 
Geraniaceae 5,153 4,567 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pelargonium graveolens
Pelargonium graveolens
Pelargonium graveolens
Pelargonium graveolens

Pelargonium hispidum Willd.

 
Geraniaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pelargonium hispidum
Pelargonium hispidum

Pelargonium hypoleucum Turcz.

 
Geraniaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Pelargonium hypoleucum

Pelargonium inodorum Willd.

 
Geraniaceae 27 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pelargonium inodorum
Pelargonium inodorum
Pelargonium inodorum
Pelargonium inodorum

Pelargonium inquinans (L.) L'Hér.

 
Geraniaceae 34 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pelargonium inquinans
Pelargonium inquinans
Pelargonium inquinans
Pelargonium inquinans

Pelargonium ionidiflorum Steud.

 
Geraniaceae 13 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pelargonium ionidiflorum
Pelargonium ionidiflorum
Pelargonium ionidiflorum
Pelargonium ionidiflorum

Pelargonium klinghardtense R. Knuth

 
Geraniaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Pelargonium klinghardtense

Pelargonium laevigatum Willd.

 
Geraniaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Pelargonium laevigatum
Pelargonium laevigatum

Pelargonium lanceolatum J. Kern

 
Geraniaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Pelargonium lanceolatum

Pelargonium magenteum J.J.A. Van der Walt

 
Geraniaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pelargonium magenteum
Pelargonium magenteum

Pelargonium multibracteatum Hochst. ex A. Rich.

 
Geraniaceae 105 48 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pelargonium multibracteatum
Pelargonium multibracteatum
Pelargonium multibracteatum
Pelargonium multibracteatum

Pelargonium multicaule Jacq.

 
Geraniaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Pelargonium multicaule

Pelargonium myrrhifolium (L.) L'Hér.

 
Geraniaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Pelargonium myrrhifolium
Pelargonium myrrhifolium
Pelargonium myrrhifolium

Pelargonium odoratissimum (L.) L'Hér.

 
Geraniaceae 86 72 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pelargonium odoratissimum
Pelargonium odoratissimum
Pelargonium odoratissimum
Pelargonium odoratissimum
Loading...