ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Perezia ciliosa (Phil.) Reiche

 
Compositae 5 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Perezia ciliosa
Perezia ciliosa
Perezia ciliosa
Perezia ciliosa

Perezia coerulescens Wedd.

 
Compositae 14 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Perezia coerulescens
Perezia coerulescens
Perezia coerulescens
Perezia coerulescens

Perezia linearis Less.

 
Compositae 5 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Perezia linearis
Perezia linearis
Perezia linearis
Perezia linearis

Perezia pedicularidifolia Less.

 
Compositae 5 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Perezia pedicularidifolia
Perezia pedicularidifolia
Perezia pedicularidifolia
Perezia pedicularidifolia

Perezia pilifera Hook. & Arn.

 
Compositae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Perezia pilifera
Perezia pilifera
Perezia pilifera
Perezia pilifera

Perezia pungens Less.

 
Compositae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Perezia pungens
Perezia pungens
Perezia pungens

Perezia pygmaea Wedd.

 
Compositae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Perezia pygmaea
Perezia pygmaea