ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Phyllodoce aleutica (Spreng.) A. Heller

 
Ericaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Phyllodoce aleutica

Phyllodoce caerulea (L.) Bab.

 
Ericaceae 108 56 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Phyllodoce caerulea
Phyllodoce caerulea
Phyllodoce caerulea
Phyllodoce caerulea

Phyllodoce empetriformis (Sm.) D. Don

 
Ericaceae 73 66 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Phyllodoce empetriformis
Phyllodoce empetriformis
Phyllodoce empetriformis
Phyllodoce empetriformis

Phyllodoce glanduliflora (Hook.) Coville

 
Ericaceae 16 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Phyllodoce glanduliflora
Phyllodoce glanduliflora
Phyllodoce glanduliflora
Phyllodoce glanduliflora