ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Pimenta adenoclada (Urb.) Alain VU

 
Myrtaceae 4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pimenta adenoclada
Pimenta adenoclada
Pimenta adenoclada
Pimenta adenoclada

Pimenta dioica (L.) Merr. LC

സർവ സുഗന്ധി
Myrtaceae 92 69 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pimenta dioica
Pimenta dioica
Pimenta dioica
Pimenta dioica

Pimenta guatemalensis (Lundell) Lundell LC

 
Myrtaceae 16 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pimenta guatemalensis
Pimenta guatemalensis
Pimenta guatemalensis
Pimenta guatemalensis

Pimenta racemosa (Mill.) J.W.Moore

 
Myrtaceae 50 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pimenta racemosa
Pimenta racemosa
Pimenta racemosa
Pimenta racemosa