ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Psammisia ramiflora Klotzsch

 
Ericaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Psammisia ramiflora