ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Pteris altissima Poir.

 
Pteridaceae 22 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pteris altissima
Pteris altissima
Pteris altissima
Pteris altissima

Pteris catoptera Kunze

 
Pteridaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Pteris catoptera

Pteris cretica L.

 
Pteridaceae 634 528 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pteris cretica
Pteris cretica
Pteris cretica
Pteris cretica

Pteris dentata Forssk. LC

 
Pteridaceae 19 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pteris dentata
Pteris dentata
Pteris dentata
Pteris dentata

Pteris ensiformis Burm. f.

 
Pteridaceae 38 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pteris ensiformis
Pteris ensiformis
Pteris ensiformis
Pteris ensiformis

Pteris falcata Sodiro

 
Pteridaceae 4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pteris falcata
Pteris falcata
Pteris falcata
Pteris falcata

Pteris fauriei Hieron.

 
Pteridaceae 54 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pteris fauriei
Pteris fauriei
Pteris fauriei
Pteris fauriei

Pteris grandifolia L.

 
Pteridaceae 7 1 നിരീക്ഷണം
Pteris grandifolia
Pteris grandifolia
Pteris grandifolia
Pteris grandifolia

Pteris grevilleana Wall. ex J. Agardh

 
Pteridaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Pteris grevilleana
Pteris grevilleana
Pteris grevilleana
Pteris grevilleana

Pteris linearis Poir.

 
Pteridaceae 8 1 നിരീക്ഷണം
Pteris linearis
Pteris linearis
Pteris linearis
Pteris linearis

Pteris longifolia L.

 
Pteridaceae 25 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pteris longifolia
Pteris longifolia
Pteris longifolia
Pteris longifolia

Pteris multifida Poir.

 
Pteridaceae 5 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pteris multifida
Pteris multifida
Pteris multifida
Pteris multifida

Pteris muricella Fée

 
Pteridaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Pteris muricella
Pteris muricella
Pteris muricella
Pteris muricella

Pteris navarrensis Christ

 
Pteridaceae 6 1 നിരീക്ഷണം
Pteris navarrensis
Pteris navarrensis
Pteris navarrensis
Pteris navarrensis

Pteris plumula Desv.

 
Pteridaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Pteris plumula

Pteris propinqua J. Agardh

 
Pteridaceae 9 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pteris propinqua
Pteris propinqua
Pteris propinqua
Pteris propinqua

Pteris pungens Willd.

 
Pteridaceae 5 1 നിരീക്ഷണം
Pteris pungens
Pteris pungens
Pteris pungens
Pteris pungens

Pteris quadriaurita Retz.

 
Pteridaceae 13 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pteris quadriaurita
Pteris quadriaurita
Pteris quadriaurita
Pteris quadriaurita

Pteris tremula R. Br.

 
Pteridaceae 110 102 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pteris tremula
Pteris tremula
Pteris tremula
Pteris tremula

Pteris tripartita Sw.

 
Pteridaceae 30 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pteris tripartita
Pteris tripartita
Pteris tripartita
Pteris tripartita

Pteris vittata L. LC

 
Pteridaceae 296 228 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pteris vittata
Pteris vittata
Pteris vittata
Pteris vittata