ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Pterolepis glomerata (Rottb.) Miq.

 
Melastomataceae 21 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pterolepis glomerata
Pterolepis glomerata
Pterolepis glomerata
Pterolepis glomerata