ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Pyrrosia adnascens (Sw.) Ching

 
Polypodiaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pyrrosia adnascens
Pyrrosia adnascens
Pyrrosia adnascens

Pyrrosia confluens (R. Br.) Ching

 
Polypodiaceae 10 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pyrrosia confluens
Pyrrosia confluens
Pyrrosia confluens
Pyrrosia confluens

Pyrrosia lanceolata (L.) Farw.

 
Polypodiaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pyrrosia lanceolata
Pyrrosia lanceolata
Pyrrosia lanceolata
Pyrrosia lanceolata

Pyrrosia lingua (Thunb.) Farw.

 
Polypodiaceae 15 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pyrrosia lingua
Pyrrosia lingua
Pyrrosia lingua
Pyrrosia lingua

Pyrrosia piloselloides (L.) M.G. Price

 
Polypodiaceae 27 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pyrrosia piloselloides
Pyrrosia piloselloides
Pyrrosia piloselloides
Pyrrosia piloselloides