ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Ranunculus abnormis Cutanda & Willk.

 
Ranunculaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus abnormis
Ranunculus abnormis
Ranunculus abnormis
Ranunculus abnormis

Ranunculus abortivus L.

 
Ranunculaceae 319 251 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus abortivus
Ranunculus abortivus
Ranunculus abortivus
Ranunculus abortivus

Ranunculus aconitifolius L.

 
Ranunculaceae 1,123 737 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus aconitifolius
Ranunculus aconitifolius
Ranunculus aconitifolius
Ranunculus aconitifolius

Ranunculus acris L.

 
Ranunculaceae 8,334 6,465 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus acris
Ranunculus acris
Ranunculus acris
Ranunculus acris

Ranunculus adoneus A. Gray

 
Ranunculaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus adoneus
Ranunculus adoneus
Ranunculus adoneus
Ranunculus adoneus

Ranunculus adoxifolius Hand.-Mazz.

 
Ranunculaceae 22 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus adoxifolius
Ranunculus adoxifolius
Ranunculus adoxifolius
Ranunculus adoxifolius

Ranunculus aduncus Gren.

 
Ranunculaceae 45 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus aduncus
Ranunculus aduncus
Ranunculus aduncus
Ranunculus aduncus

Ranunculus alismifolius Geyer ex Benth.

 
Ranunculaceae 52 52 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus alismifolius
Ranunculus alismifolius
Ranunculus alismifolius
Ranunculus alismifolius

Ranunculus alpestris L.

 
Ranunculaceae 361 253 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus alpestris
Ranunculus alpestris
Ranunculus alpestris
Ranunculus alpestris

Ranunculus ambigens S. Watson LC

 
Ranunculaceae 5 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus ambigens
Ranunculus ambigens
Ranunculus ambigens
Ranunculus ambigens

Ranunculus amplexicaulis L.

 
Ranunculaceae 108 46 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus amplexicaulis
Ranunculus amplexicaulis
Ranunculus amplexicaulis
Ranunculus amplexicaulis

Ranunculus apiifolius Pers.

 
Ranunculaceae 8 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus apiifolius
Ranunculus apiifolius
Ranunculus apiifolius
Ranunculus apiifolius

Ranunculus aquatilis L. LC

 
Ranunculaceae 397 308 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus aquatilis
Ranunculus aquatilis
Ranunculus aquatilis
Ranunculus aquatilis

Ranunculus arizonicus Lemmon ex A. Gray

 
Ranunculaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus arizonicus
Ranunculus arizonicus

Ranunculus arvensis L.

 
Ranunculaceae 328 211 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus arvensis
Ranunculus arvensis
Ranunculus arvensis
Ranunculus arvensis

Ranunculus asiaticus L.

 
Ranunculaceae 1,603 1,424 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus asiaticus
Ranunculus asiaticus
Ranunculus asiaticus
Ranunculus asiaticus

Ranunculus auricomus L.

 
Ranunculaceae 1,203 825 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus auricomus
Ranunculus auricomus
Ranunculus auricomus
Ranunculus auricomus

Ranunculus austro-oreganus L.D. Benson

 
Ranunculaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus austro-oreganus
Ranunculus austro-oreganus

Ranunculus bilobus Bertol.

 
Ranunculaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Ranunculus bilobus

Ranunculus bonariensis Poir.

 
Ranunculaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Ranunculus bonariensis
Ranunculus bonariensis

Ranunculus brotherusii Freyn

 
Ranunculaceae 23 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus brotherusii
Ranunculus brotherusii
Ranunculus brotherusii
Ranunculus brotherusii

Ranunculus bulbosus L.

 
Ranunculaceae 3,365 2,010 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus bulbosus
Ranunculus bulbosus
Ranunculus bulbosus
Ranunculus bulbosus

Ranunculus bullatus L.

 
Ranunculaceae 145 91 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus bullatus
Ranunculus bullatus
Ranunculus bullatus
Ranunculus bullatus

Ranunculus californicus Benth.

 
Ranunculaceae 166 162 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus californicus
Ranunculus californicus
Ranunculus californicus
Ranunculus californicus

Ranunculus canus Benth.

 
Ranunculaceae 11 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus canus
Ranunculus canus
Ranunculus canus
Ranunculus canus

Ranunculus carinthiacus Hoppe

 
Ranunculaceae 13 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus carinthiacus
Ranunculus carinthiacus
Ranunculus carinthiacus
Ranunculus carinthiacus

Ranunculus cassubicus L.

 
Ranunculaceae 13 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus cassubicus
Ranunculus cassubicus
Ranunculus cassubicus
Ranunculus cassubicus

Ranunculus circinatus Sibth.

 
Ranunculaceae 26 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus circinatus
Ranunculus circinatus
Ranunculus circinatus
Ranunculus circinatus

Ranunculus cordiger Viv.

 
Ranunculaceae 9 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus cordiger
Ranunculus cordiger
Ranunculus cordiger
Ranunculus cordiger

Ranunculus cortusifolius Willd.

 
Ranunculaceae 161 90 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus cortusifolius
Ranunculus cortusifolius
Ranunculus cortusifolius
Ranunculus cortusifolius

Ranunculus crenatus Waldst. & Kit.

 
Ranunculaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Ranunculus crenatus

Ranunculus creticus L.

 
Ranunculaceae 10 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus creticus
Ranunculus creticus
Ranunculus creticus
Ranunculus creticus

Ranunculus demissus DC.

 
Ranunculaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus demissus
Ranunculus demissus
Ranunculus demissus
Ranunculus demissus

Ranunculus diffusus DC.

 
Ranunculaceae 16 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus diffusus
Ranunculus diffusus
Ranunculus diffusus
Ranunculus diffusus

Ranunculus donianus Pritz.

 
Ranunculaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Ranunculus donianus
Ranunculus donianus
Ranunculus donianus

Ranunculus eschscholtzii Schltdl.

 
Ranunculaceae 22 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus eschscholtzii
Ranunculus eschscholtzii
Ranunculus eschscholtzii
Ranunculus eschscholtzii

Ranunculus fascicularis Muhl. ex Bigelow

 
Ranunculaceae 35 35 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus fascicularis
Ranunculus fascicularis
Ranunculus fascicularis
Ranunculus fascicularis

Ranunculus filamentosus Wedd.

 
Ranunculaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus filamentosus
Ranunculus filamentosus
Ranunculus filamentosus
Ranunculus filamentosus

Ranunculus flabellaris Raf. LC

 
Ranunculaceae 10 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus flabellaris
Ranunculus flabellaris
Ranunculus flabellaris
Ranunculus flabellaris

Ranunculus flagelliformis Sm.

 
Ranunculaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Ranunculus flagelliformis

Ranunculus flammula L. LC

 
Ranunculaceae 1,030 748 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus flammula
Ranunculus flammula
Ranunculus flammula
Ranunculus flammula

Ranunculus fluitans Lam. LC

 
Ranunculaceae 372 246 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus fluitans
Ranunculus fluitans
Ranunculus fluitans
Ranunculus fluitans

Ranunculus glaberrimus Hook.

 
Ranunculaceae 54 49 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus glaberrimus
Ranunculus glaberrimus
Ranunculus glaberrimus
Ranunculus glaberrimus

Ranunculus gmelinii DC. LC

 
Ranunculaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus gmelinii
Ranunculus gmelinii

Ranunculus gormanii Greene

 
Ranunculaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus gormanii
Ranunculus gormanii
Ranunculus gormanii

Ranunculus gramineus L.

 
Ranunculaceae 418 260 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus gramineus
Ranunculus gramineus
Ranunculus gramineus
Ranunculus gramineus

Ranunculus granatensis Boiss. LC

 
Ranunculaceae 19 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus granatensis
Ranunculus granatensis
Ranunculus granatensis
Ranunculus granatensis

Ranunculus gregarius Brot.

 
Ranunculaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Ranunculus gregarius
Ranunculus gregarius

Ranunculus grenierianus Jord.

 
Ranunculaceae 6 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus grenierianus
Ranunculus grenierianus
Ranunculus grenierianus
Ranunculus grenierianus
Loading...