ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Rhexia alifanus Walter

 
Melastomataceae 13 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rhexia alifanus
Rhexia alifanus
Rhexia alifanus
Rhexia alifanus

Rhexia cubensis Griseb.

 
Melastomataceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Rhexia cubensis
Rhexia cubensis
Rhexia cubensis
Rhexia cubensis

Rhexia mariana L.

 
Melastomataceae 159 130 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rhexia mariana
Rhexia mariana
Rhexia mariana
Rhexia mariana

Rhexia virginica L. LC

 
Melastomataceae 93 84 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rhexia virginica
Rhexia virginica
Rhexia virginica
Rhexia virginica