ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Rhexia alifanus Walter

 
Melastomataceae 10 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rhexia alifanus
Rhexia alifanus
Rhexia alifanus
Rhexia alifanus

Rhexia mariana L.

 
Melastomataceae 120 103 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rhexia mariana
Rhexia mariana
Rhexia mariana
Rhexia mariana

Rhexia virginica L. LC

 
Melastomataceae 79 70 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rhexia virginica
Rhexia virginica
Rhexia virginica
Rhexia virginica