ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Rinorea amapensis Hekking LC

 
Violaceae 58 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rinorea amapensis
Rinorea amapensis
Rinorea amapensis
Rinorea amapensis

Rinorea deflexiflora Bartlett

 
Violaceae 39 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rinorea deflexiflora
Rinorea deflexiflora
Rinorea deflexiflora
Rinorea deflexiflora

Rinorea hummelii Sprague LC

 
Violaceae 39 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rinorea hummelii
Rinorea hummelii
Rinorea hummelii
Rinorea hummelii

Rinorea neglecta Sandwith LC

 
Violaceae 54 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rinorea neglecta
Rinorea neglecta
Rinorea neglecta
Rinorea neglecta

Rinorea spinosa (Boivin ex Tul.) Baill.

 
Violaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Rinorea spinosa
Rinorea spinosa
Rinorea spinosa