ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Sarcocaulon flavescens Rehm

 
Geraniaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Sarcocaulon flavescens
Sarcocaulon flavescens

Sarcocaulon multifidum E. Mey. ex Knuth CR

 
Geraniaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sarcocaulon multifidum
Sarcocaulon multifidum
Sarcocaulon multifidum

Sarcocaulon vanderietiae L. Bolus

 
Geraniaceae 7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sarcocaulon vanderietiae
Sarcocaulon vanderietiae
Sarcocaulon vanderietiae
Sarcocaulon vanderietiae