ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Saruma henryi Oliv. EN

 
Aristolochiaceae 21 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Saruma henryi
Saruma henryi
Saruma henryi
Saruma henryi