ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Saurauia montana Seem. LC

 
Actinidiaceae 15 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Saurauia montana
Saurauia montana
Saurauia montana
Saurauia montana

Saurauia napaulensis DC. LC

 
Actinidiaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Saurauia napaulensis
Saurauia napaulensis

Saurauia selerorum Buscal.

 
Actinidiaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Saurauia selerorum

Saurauia yasicae Loes. LC

 
Actinidiaceae 30 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Saurauia yasicae
Saurauia yasicae
Saurauia yasicae
Saurauia yasicae