ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Shorea assamica Dyer LC

 
Dipterocarpaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Shorea assamica

Shorea roxburghii G.Don VU

 
Dipterocarpaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Shorea roxburghii