ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Solanum abutiloides (Griseb.) Bitter & Lillo

 
Solanaceae 7 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanum abutiloides
Solanum abutiloides
Solanum abutiloides
Solanum abutiloides

Solanum acaule Bitter LC

 
Solanaceae 8 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanum acaule
Solanum acaule
Solanum acaule
Solanum acaule

Solanum accrescens Standl. & C.V. Morton LC

 
Solanaceae 5 1 നിരീക്ഷണം
Solanum accrescens
Solanum accrescens
Solanum accrescens
Solanum accrescens

Solanum acerifolium Dunal

 
Solanaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanum acerifolium
Solanum acerifolium
Solanum acerifolium
Solanum acerifolium

Solanum aculeastrum Dunal LC

 
Solanaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanum aculeastrum
Solanum aculeastrum
Solanum aculeastrum
Solanum aculeastrum

Solanum aculeatissimum Jacq.

 
Solanaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanum aculeatissimum
Solanum aculeatissimum

Solanum aethiopicum L.

 
Solanaceae 43 28 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanum aethiopicum
Solanum aethiopicum
Solanum aethiopicum
Solanum aethiopicum

Solanum americanum Mill.

 
Solanaceae 3,480 2,604 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanum americanum
Solanum americanum
Solanum americanum
Solanum americanum

Solanum amygdalifolium Steud.

 
Solanaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanum amygdalifolium
Solanum amygdalifolium
Solanum amygdalifolium

Solanum anceps Ruiz & Pav.

 
Solanaceae 4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanum anceps
Solanum anceps
Solanum anceps
Solanum anceps

Solanum anguivi Lam. LC

 
Solanaceae 30 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanum anguivi
Solanum anguivi
Solanum anguivi
Solanum anguivi

Solanum aphyodendron S. Knapp LC

 
Solanaceae 17 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanum aphyodendron
Solanum aphyodendron
Solanum aphyodendron
Solanum aphyodendron

Solanum arboreum Dunal LC

 
Solanaceae 12 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanum arboreum
Solanum arboreum
Solanum arboreum
Solanum arboreum

Solanum armentalis J.L. Gentry & D'Arcy

 
Solanaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Solanum armentalis
Solanum armentalis
Solanum armentalis
Solanum armentalis

Solanum arundo Mattei

 
Solanaceae 26 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanum arundo
Solanum arundo
Solanum arundo
Solanum arundo

Solanum asperolanatum Ruiz & Pav. LC

 
Solanaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Solanum asperolanatum
Solanum asperolanatum

Solanum aturense Dunal LC

 
Solanaceae 22 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanum aturense
Solanum aturense
Solanum aturense
Solanum aturense

Solanum auriculatum Aiton

 
Solanaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanum auriculatum
Solanum auriculatum

Solanum aviculare G. Forst.

 
Solanaceae 121 103 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanum aviculare
Solanum aviculare
Solanum aviculare
Solanum aviculare

Solanum bahamense L. LC

 
Solanaceae 14 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanum bahamense
Solanum bahamense
Solanum bahamense
Solanum bahamense

Solanum barbulatum Zahlbr. LC

 
Solanaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Solanum barbulatum

Solanum betaceum Cav. DD

മരത്തക്കാളി
Solanaceae 474 306 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanum betaceum
Solanum betaceum
Solanum betaceum
Solanum betaceum

Solanum bonariense L.

 
Solanaceae 384 298 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanum bonariense
Solanum bonariense
Solanum bonariense
Solanum bonariense

Solanum campechiense L.

 
Solanaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanum campechiense
Solanum campechiense
Solanum campechiense
Solanum campechiense

Solanum candidum Lindl.

 
Solanaceae 23 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanum candidum
Solanum candidum
Solanum candidum
Solanum candidum

Solanum capsicoides All.

 
Solanaceae 37 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanum capsicoides
Solanum capsicoides
Solanum capsicoides
Solanum capsicoides

Solanum carolinense L.

 
Solanaceae 880 717 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanum carolinense
Solanum carolinense
Solanum carolinense
Solanum carolinense

Solanum chacoense Bitter LC

 
Solanaceae 12 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanum chacoense
Solanum chacoense
Solanum chacoense
Solanum chacoense

Solanum chenopodioides Lam.

 
Solanaceae 948 673 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanum chenopodioides
Solanum chenopodioides
Solanum chenopodioides
Solanum chenopodioides

Solanum chilense Dunal LC

 
Solanaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Solanum chilense
Solanum chilense
Solanum chilense
Solanum chilense

Solanum chrysotrichum Schltdl. LC

 
Solanaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanum chrysotrichum
Solanum chrysotrichum

Solanum circinatum Bohs

 
Solanaceae 31 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanum circinatum
Solanum circinatum
Solanum circinatum
Solanum circinatum

Solanum citrullifolium A. Braun

 
Solanaceae 12 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanum citrullifolium
Solanum citrullifolium
Solanum citrullifolium
Solanum citrullifolium

Solanum crispum Ruiz & Pav.

 
Solanaceae 106 77 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanum crispum
Solanum crispum
Solanum crispum
Solanum crispum

Solanum dasyphyllum Schumach. & Thonn. LC

 
Solanaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Solanum dasyphyllum
Solanum dasyphyllum
Solanum dasyphyllum

Solanum dimidiatum Raf.

 
Solanaceae 121 109 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanum dimidiatum
Solanum dimidiatum
Solanum dimidiatum
Solanum dimidiatum

Solanum diphyllum L.

 
Solanaceae 237 108 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanum diphyllum
Solanum diphyllum
Solanum diphyllum
Solanum diphyllum

Solanum donianum Walp.

 
Solanaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanum donianum
Solanum donianum
Solanum donianum

Solanum douglasii Dunal

 
Solanaceae 72 66 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanum douglasii
Solanum douglasii
Solanum douglasii
Solanum douglasii

Solanum dulcamara L.

 
Solanaceae 8,341 6,381 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanum dulcamara
Solanum dulcamara
Solanum dulcamara
Solanum dulcamara

Solanum dulcamaroides Dunal

 
Solanaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Solanum dulcamaroides
Solanum dulcamaroides

Solanum elaeagnifolium Cav.

 
Solanaceae 958 769 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanum elaeagnifolium
Solanum elaeagnifolium
Solanum elaeagnifolium
Solanum elaeagnifolium

Solanum erianthum D. Don

 
Solanaceae 73 50 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanum erianthum
Solanum erianthum
Solanum erianthum
Solanum erianthum

Solanum erythrotrichum Fernald

 
Solanaceae 12 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanum erythrotrichum
Solanum erythrotrichum
Solanum erythrotrichum
Solanum erythrotrichum

Solanum fraxinifolium Dunal

 
Solanaceae 8 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanum fraxinifolium
Solanum fraxinifolium
Solanum fraxinifolium
Solanum fraxinifolium

Solanum furcatum Dunal

 
Solanaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanum furcatum
Solanum furcatum
Solanum furcatum
Solanum furcatum

Solanum gayanum Dunal

 
Solanaceae 4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanum gayanum
Solanum gayanum
Solanum gayanum
Solanum gayanum

Solanum giganteum Jacq. LC

 
Solanaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanum giganteum
Solanum giganteum
Solanum giganteum
Solanum giganteum

Solanum glaucophyllum Desf.

 
Solanaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Solanum glaucophyllum
Solanum glaucophyllum
Solanum glaucophyllum
Solanum glaucophyllum

Solanum granuloso-leprosum Dunal LC

 
Solanaceae 18 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanum granuloso-leprosum
Solanum granuloso-leprosum
Solanum granuloso-leprosum
Solanum granuloso-leprosum
Loading...