ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Thottea siliquosa (Lam.) Ding Hou

അൽപ്പം
Aristolochiaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Thottea siliquosa
Thottea siliquosa
Thottea siliquosa
Thottea siliquosa