ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Topobea parasitica Aubl.

 
Melastomataceae 9 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Topobea parasitica
Topobea parasitica
Topobea parasitica
Topobea parasitica