ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Torenia asiatica L.

 
Linderniaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Torenia asiatica
Torenia asiatica

Torenia fournieri Linden ex E. Fourn.

ടൊറീനിയ ഫോർണിയേരി
Linderniaceae 883 783 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Torenia fournieri
Torenia fournieri
Torenia fournieri
Torenia fournieri

Torenia thouarsii (Cham. & Schltdl.) Kuntze LC

 
Linderniaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Torenia thouarsii
Torenia thouarsii
Torenia thouarsii
Torenia thouarsii