ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Trautvetteria caroliniensis (Walter) Vail

 
Ranunculaceae 22 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Trautvetteria caroliniensis
Trautvetteria caroliniensis
Trautvetteria caroliniensis
Trautvetteria caroliniensis