ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Triolena hirsuta (Benth.) Triana

 
Melastomataceae 30 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Triolena hirsuta
Triolena hirsuta
Triolena hirsuta
Triolena hirsuta

Triolena pustulata Triana LC

 
Melastomataceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Triolena pustulata