ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Vachellia caven (Molina) Seigler & Ebinger LC

 
Leguminosae 17 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Vachellia caven
Vachellia caven
Vachellia caven
Vachellia caven

Vachellia collinsii (Saff.) Seigler & Ebinger LC

 
Leguminosae 41 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Vachellia collinsii
Vachellia collinsii
Vachellia collinsii
Vachellia collinsii

Vachellia cornigera (L.) Seigler & Ebinger

 
Leguminosae 15 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Vachellia cornigera
Vachellia cornigera
Vachellia cornigera
Vachellia cornigera

Vachellia erioloba (E. Mey.) P.J.H. Hurter LC

 
Leguminosae 35 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Vachellia erioloba
Vachellia erioloba
Vachellia erioloba
Vachellia erioloba

Vachellia gerrardii (Benth.) P.J.H. Hurter

 
Leguminosae 51 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Vachellia gerrardii
Vachellia gerrardii
Vachellia gerrardii
Vachellia gerrardii

Vachellia seyal (Delile) P.J.H. Hurter LC

 
Leguminosae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Vachellia seyal
Vachellia seyal
Vachellia seyal
Vachellia seyal

Vachellia tortilis (Forssk.) Galasso & Banfi LC

 
Leguminosae 55 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Vachellia tortilis
Vachellia tortilis
Vachellia tortilis
Vachellia tortilis

Vachellia xanthophloea (Benth.) P.J.H. Hurter LC

 
Leguminosae 51 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Vachellia xanthophloea
Vachellia xanthophloea
Vachellia xanthophloea
Vachellia xanthophloea