ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Vasconcellea cauliflora (Jacq.) A.DC.

 
Caricaceae 15 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Vasconcellea cauliflora
Vasconcellea cauliflora
Vasconcellea cauliflora
Vasconcellea cauliflora

Vasconcellea pubescens A.DC.

 
Caricaceae 13 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Vasconcellea pubescens
Vasconcellea pubescens
Vasconcellea pubescens
Vasconcellea pubescens