ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Viola × dukadjinica W.Becker & Košanin

 
Violaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Viola × dukadjinica

Viola adunca Sm.

 
Violaceae 152 146 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Viola adunca
Viola adunca
Viola adunca
Viola adunca

Viola aethnensis Parl.

 
Violaceae 8 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Viola aethnensis
Viola aethnensis
Viola aethnensis
Viola aethnensis

Viola aetolica Boiss. & Heldr.

 
Violaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Viola aetolica
Viola aetolica

Viola alba Besser

 
Violaceae 959 667 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Viola alba
Viola alba
Viola alba
Viola alba

Viola arborescens L.

 
Violaceae 232 117 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Viola arborescens
Viola arborescens
Viola arborescens
Viola arborescens

Viola arvensis Murray

 
Violaceae 2,749 2,220 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Viola arvensis
Viola arvensis
Viola arvensis
Viola arvensis

Viola bakeri Greene

 
Violaceae 9 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Viola bakeri
Viola bakeri
Viola bakeri
Viola bakeri

Viola bangii Rusby

 
Violaceae 4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Viola bangii
Viola bangii
Viola bangii
Viola bangii

Viola bicolor Pursh

 
Violaceae 143 140 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Viola bicolor
Viola bicolor
Viola bicolor
Viola bicolor

Viola biflora L.

 
Violaceae 555 370 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Viola biflora
Viola biflora
Viola biflora
Viola biflora

Viola blanda Willd.

 
Violaceae 120 100 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Viola blanda
Viola blanda
Viola blanda
Viola blanda

Viola bubanii Timb.-Lagr.

 
Violaceae 59 44 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Viola bubanii
Viola bubanii
Viola bubanii
Viola bubanii

Viola calcarata L.

 
Violaceae 1,007 759 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Viola calcarata
Viola calcarata
Viola calcarata
Viola calcarata

Viola canadensis L.

 
Violaceae 149 130 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Viola canadensis
Viola canadensis
Viola canadensis
Viola canadensis

Viola canina L.

 
Violaceae 511 367 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Viola canina
Viola canina
Viola canina
Viola canina

Viola cazorlensis Gand.

 
Violaceae 23 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Viola cazorlensis
Viola cazorlensis
Viola cazorlensis
Viola cazorlensis

Viola cenisia L.

 
Violaceae 111 55 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Viola cenisia
Viola cenisia
Viola cenisia
Viola cenisia

Viola collina Besser

 
Violaceae 19 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Viola collina
Viola collina
Viola collina
Viola collina

Viola columnaris Skottsb.

 
Violaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Viola columnaris

Viola cornuta L.

 
Violaceae 388 272 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Viola cornuta
Viola cornuta
Viola cornuta
Viola cornuta

Viola corsica Nyman

 
Violaceae 29 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Viola corsica
Viola corsica
Viola corsica
Viola corsica

Viola crassiuscula Bory

 
Violaceae 16 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Viola crassiuscula
Viola crassiuscula
Viola crassiuscula
Viola crassiuscula

Viola cuneata S. Watson

 
Violaceae 11 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Viola cuneata
Viola cuneata
Viola cuneata
Viola cuneata

Viola dacica Borbás

 
Violaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Viola dacica
Viola dacica

Viola diversifolia (DC.) W.Becker

 
Violaceae 59 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Viola diversifolia
Viola diversifolia
Viola diversifolia
Viola diversifolia

Viola douglasii Steud.

 
Violaceae 25 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Viola douglasii
Viola douglasii
Viola douglasii
Viola douglasii

Viola dubyana Burnat ex Gremli

 
Violaceae 16 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Viola dubyana
Viola dubyana
Viola dubyana
Viola dubyana

Viola elatior Fr.

 
Violaceae 129 66 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Viola elatior
Viola elatior
Viola elatior
Viola elatior

Viola eugeniae Parl.

 
Violaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Viola eugeniae

Viola flettii Piper

 
Violaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Viola flettii
Viola flettii
Viola flettii

Viola glabella Nutt.

 
Violaceae 132 123 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Viola glabella
Viola glabella
Viola glabella
Viola glabella

Viola granulosa Wedd. LC

 
Violaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Viola granulosa

Viola hallii A. Gray

 
Violaceae 7 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Viola hallii
Viola hallii
Viola hallii
Viola hallii

Viola hastata Michx.

 
Violaceae 47 44 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Viola hastata
Viola hastata
Viola hastata
Viola hastata

Viola hederacea Labill.

 
Violaceae 54 37 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Viola hederacea
Viola hederacea
Viola hederacea
Viola hederacea

Viola hirsutula Brainerd

 
Violaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Viola hirsutula

Viola hirta L.

 
Violaceae 503 339 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Viola hirta
Viola hirta
Viola hirta
Viola hirta

Viola hispida Lam. CR

 
Violaceae 120 43 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Viola hispida
Viola hispida
Viola hispida
Viola hispida

Viola hymettia Boiss. & Heldr.

 
Violaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Viola hymettia

Viola jaubertiana Marès & Vigin.

 
Violaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Viola jaubertiana

Viola jordanii Hanry

 
Violaceae 64 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Viola jordanii
Viola jordanii
Viola jordanii
Viola jordanii

Viola kitaibeliana Schult.

 
Violaceae 189 100 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Viola kitaibeliana
Viola kitaibeliana
Viola kitaibeliana
Viola kitaibeliana

Viola labradorica Schrank

 
Violaceae 106 97 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Viola labradorica
Viola labradorica
Viola labradorica
Viola labradorica

Viola lactea Sm.

 
Violaceae 66 33 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Viola lactea
Viola lactea
Viola lactea
Viola lactea

Viola lanceolata L. LC

 
Violaceae 35 32 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Viola lanceolata
Viola lanceolata
Viola lanceolata
Viola lanceolata

Viola lobata Benth.

 
Violaceae 29 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Viola lobata
Viola lobata
Viola lobata
Viola lobata

Viola lutea Huds.

 
Violaceae 814 560 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Viola lutea
Viola lutea
Viola lutea
Viola lutea

Viola maculata Cav.

 
Violaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Viola maculata
Viola maculata

Viola melissifolia Greene

 
Violaceae 408 387 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Viola melissifolia
Viola melissifolia
Viola melissifolia
Viola melissifolia
Loading...