ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acacia caven (Molina) Molina LC

 
Leguminosae 44 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia caven
Acacia caven
Acacia caven
Acacia caven