ലോക സസ്യജാലങ്ങൾ ലോക സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Quercus aucheri Jaub. & Spach LC

 
Fagaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Quercus aucheri