ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acanthaceae

Acanthaceae

50,642 42,440 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achariaceae

Achariaceae

7 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acoraceae

Acoraceae

642 495 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Actinidiaceae

Actinidiaceae

3,202 2,506 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adoxaceae

Adoxaceae

78,474 60,809 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aizoaceae

Aizoaceae

25,815 21,876 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alismataceae

Alismataceae

1,299 961 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alstroemeriaceae

Alstroemeriaceae

8,574 7,612 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Altingiaceae

Altingiaceae

11,348 8,757 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae

Amaranthaceae

55,633 45,291 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaryllidaceae

Amaryllidaceae

86,906 72,909 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacampserotaceae

Anacampserotaceae

85 76 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacardiaceae

Anacardiaceae

49,668 37,833 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anemiaceae

Anemiaceae

37 26 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annonaceae

Annonaceae

5,823 4,417 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae

Apiaceae

1,12,396 85,059 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apocynaceae

Apocynaceae

1,28,052 1,07,238 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aponogetonaceae

Aponogetonaceae

218 175 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aquifoliaceae

Aquifoliaceae

18,948 15,058 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araceae

Araceae

1,22,603 1,10,684 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araliaceae

Araliaceae

49,139 41,038 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araucariaceae

Araucariaceae

10,405 7,561 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arecaceae

Arecaceae

34,941 26,662 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Argophyllaceae

Argophyllaceae

171 114 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochiaceae

Aristolochiaceae

1,609 1,277 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asparagaceae

Asparagaceae

1,89,101 1,61,600 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aspleniaceae

Aspleniaceae

14,483 11,930 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asteraceae

Asteraceae

5,36,474 4,38,313 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Atherospermataceae

Atherospermataceae

5 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Athyriaceae

Athyriaceae

89 64 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Balsaminaceae

Balsaminaceae

27,996 22,734 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Basellaceae

Basellaceae

1,585 1,221 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Begoniaceae

Begoniaceae

23,197 20,090 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Berberidaceae

Berberidaceae

36,900 29,510 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Betulaceae

Betulaceae

77,777 58,777 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bignoniaceae

Bignoniaceae

45,780 34,690 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bixaceae

Bixaceae

237 137 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Blechnaceae

Blechnaceae

1,325 1,016 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boraginaceae

Boraginaceae

1,61,995 1,30,519 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brassicaceae

Brassicaceae

1,38,723 1,07,212 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bromeliaceae

Bromeliaceae

11,929 10,378 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Burseraceae

Burseraceae

731 363 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Butomaceae

Butomaceae

1,508 1,210 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Buxaceae

Buxaceae

10,662 8,396 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cabombaceae

Cabombaceae

61 45 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cactaceae

Cactaceae

62,590 55,370 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calceolariaceae

Calceolariaceae

836 660 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calophyllaceae

Calophyllaceae

914 495 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calycanthaceae

Calycanthaceae

2,972 2,254 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Campanulaceae

Campanulaceae

80,984 63,867 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Loading...