ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acanthaceae

Acanthaceae

38,456 32,344 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achariaceae

Achariaceae

7 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acoraceae

Acoraceae

444 370 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Actinidiaceae

Actinidiaceae

2,358 1,860 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adoxaceae

Adoxaceae

58,190 45,222 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aizoaceae

Aizoaceae

19,714 16,832 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alismataceae

Alismataceae

972 747 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alstroemeriaceae

Alstroemeriaceae

6,463 5,779 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Altingiaceae

Altingiaceae

9,473 7,310 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae

Amaranthaceae

46,078 37,919 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaryllidaceae

Amaryllidaceae

67,146 56,675 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacampserotaceae

Anacampserotaceae

59 52 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacardiaceae

Anacardiaceae

37,994 28,744 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anemiaceae

Anemiaceae

28 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annonaceae

Annonaceae

4,723 3,607 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae

Apiaceae

89,425 67,774 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apocynaceae

Apocynaceae

98,555 82,819 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aponogetonaceae

Aponogetonaceae

120 102 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aquifoliaceae

Aquifoliaceae

14,943 12,053 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araceae

Araceae

97,890 88,742 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araliaceae

Araliaceae

39,870 33,637 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araucariaceae

Araucariaceae

7,886 5,595 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arecaceae

Arecaceae

25,783 19,655 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Argophyllaceae

Argophyllaceae

127 82 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochiaceae

Aristolochiaceae

1,207 962 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asparagaceae

Asparagaceae

1,45,092 1,24,641 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aspleniaceae

Aspleniaceae

11,481 9,504 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asteraceae

Asteraceae

4,22,537 3,48,002 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Atherospermataceae

Atherospermataceae

4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Athyriaceae

Athyriaceae

178 137 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Balsaminaceae

Balsaminaceae

24,404 19,952 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Basellaceae

Basellaceae

1,170 886 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Begoniaceae

Begoniaceae

14,326 12,553 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Berberidaceae

Berberidaceae

28,671 23,208 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Betulaceae

Betulaceae

60,932 46,136 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bignoniaceae

Bignoniaceae

34,714 26,117 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bixaceae

Bixaceae

161 84 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Blechnaceae

Blechnaceae

1,083 842 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boraginaceae

Boraginaceae

1,23,734 1,00,265 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brassicaceae

Brassicaceae

1,10,513 85,808 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bromeliaceae

Bromeliaceae

9,615 8,440 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Burseraceae

Burseraceae

405 231 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Butomaceae

Butomaceae

1,154 924 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Buxaceae

Buxaceae

8,724 6,905 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cabombaceae

Cabombaceae

48 32 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cactaceae

Cactaceae

49,403 44,224 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calceolariaceae

Calceolariaceae

634 481 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calophyllaceae

Calophyllaceae

752 378 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calycanthaceae

Calycanthaceae

1,456 1,155 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Campanulaceae

Campanulaceae

59,295 46,654 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Loading...