ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acanthaceae

Acanthaceae

28,315 24,064 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achariaceae

Achariaceae

7 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acoraceae

Acoraceae

307 264 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Actinidiaceae

Actinidiaceae

1,621 1,277 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adoxaceae

Adoxaceae

43,732 34,171 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aizoaceae

Aizoaceae

14,672 12,573 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alismataceae

Alismataceae

727 557 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alstroemeriaceae

Alstroemeriaceae

4,616 4,120 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Altingiaceae

Altingiaceae

7,361 5,731 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae

Amaranthaceae

33,360 27,282 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaryllidaceae

Amaryllidaceae

51,047 43,434 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacampserotaceae

Anacampserotaceae

31 28 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacardiaceae

Anacardiaceae

28,037 20,985 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anemiaceae

Anemiaceae

18 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annonaceae

Annonaceae

3,448 2,660 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae

Apiaceae

69,965 53,203 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apocynaceae

Apocynaceae

74,791 63,203 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aponogetonaceae

Aponogetonaceae

80 67 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aquifoliaceae

Aquifoliaceae

11,500 9,428 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araceae

Araceae

75,626 68,944 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araliaceae

Araliaceae

30,748 26,219 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araucariaceae

Araucariaceae

5,645 3,908 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arecaceae

Arecaceae

18,732 14,258 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Argophyllaceae

Argophyllaceae

67 44 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochiaceae

Aristolochiaceae

904 729 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asparagaceae

Asparagaceae

1,10,758 95,629 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aspleniaceae

Aspleniaceae

8,980 7,477 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asteraceae

Asteraceae

3,25,967 2,69,214 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Atherospermataceae

Atherospermataceae

2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Athyriaceae

Athyriaceae

107 82 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Balsaminaceae

Balsaminaceae

18,930 15,636 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Basellaceae

Basellaceae

914 653 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Begoniaceae

Begoniaceae

11,117 9,654 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Berberidaceae

Berberidaceae

20,798 17,195 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Betulaceae

Betulaceae

45,917 34,801 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bignoniaceae

Bignoniaceae

24,748 18,531 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bixaceae

Bixaceae

151 64 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Blechnaceae

Blechnaceae

792 603 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boraginaceae

Boraginaceae

94,569 77,137 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brassicaceae

Brassicaceae

82,777 64,557 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bromeliaceae

Bromeliaceae

7,048 6,206 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Burseraceae

Burseraceae

290 173 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Butomaceae

Butomaceae

879 702 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Buxaceae

Buxaceae

6,629 5,226 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cabombaceae

Cabombaceae

40 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cactaceae

Cactaceae

36,478 32,921 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calceolariaceae

Calceolariaceae

480 355 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calophyllaceae

Calophyllaceae

491 249 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calycanthaceae

Calycanthaceae

1,017 842 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Campanulaceae

Campanulaceae

45,848 36,120 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Loading...