ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾപര്യവേക്ഷണം

Abelia

Abelia

204 147 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
3 ഇനം
Abeliophyllum

Abeliophyllum

55 36 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Abelmoschus

Abelmoschus

1,552 1,237 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
3 ഇനം
Abies

Abies

10,532 7,286 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
18 ഇനം
Abrus

Abrus

395 301 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Abutilon

Abutilon

4,805 3,871 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
3 ഇനം
Acacia

Acacia

7,943 6,174 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
12 ഇനം
Acaena

Acaena

47 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
2 ഇനം
Acalypha

Acalypha

3,426 2,605 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
4 ഇനം
Acanthophoenix

Acanthophoenix

101 47 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Acanthosicyos

Acanthosicyos

26 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Acanthus

Acanthus

16,704 14,035 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
3 ഇനം
Acca

Acca

1,319 1,002 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Acer

Acer

1,06,646 83,294 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
32 ഇനം
Achillea

Achillea

34,446 28,122 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
8 ഇനം
Achimenes

Achimenes

21 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Acioa

Acioa

1 1 നിരീക്ഷണം
1 ഇനം
Acis

Acis

240 147 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Acmella

Acmella

202 152 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Acokanthera

Acokanthera

375 230 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
2 ഇനം
Aconitum

Aconitum

10,809 8,153 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
5 ഇനം
Acorus

Acorus

694 535 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
2 ഇനം
Acrocarpus

Acrocarpus

22 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Acrocomia

Acrocomia

149 45 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Acrostichum

Acrostichum

268 214 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Actaea

Actaea

2,072 1,696 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
6 ഇനം
Actinidia

Actinidia

3,344 2,602 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
5 ഇനം
Adansonia

Adansonia

685 439 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
4 ഇനം
Adenanthera

Adenanthera

284 181 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Adenium

Adenium

4,086 3,503 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
2 ഇനം
Adenophora

Adenophora

66 28 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
2 ഇനം
Adiantum

Adiantum

4,507 3,684 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
14 ഇനം
Adonidia

Adonidia

495 297 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Adonis

Adonis

2,198 1,687 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
3 ഇനം
Aechmea

Aechmea

2,513 2,132 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
9 ഇനം
Aegle

Aegle

166 116 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Aegopodium

Aegopodium

11,027 8,835 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Aeonium

Aeonium

10,969 10,015 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
6 ഇനം
Aerides

Aerides

40 28 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
2 ഇനം
Aerva

Aerva

9 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
2 ഇനം
Aeschynanthus

Aeschynanthus

1,243 1,029 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
3 ഇനം
Aesculus

Aesculus

22,758 17,106 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
6 ഇനം
Afrocarpus

Afrocarpus

179 95 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
2 ഇനം
Agapanthus

Agapanthus

10,161 8,766 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
4 ഇനം
Agarista

Agarista

3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Agastache

Agastache

2,072 1,575 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
2 ഇനം
Agathis

Agathis

233 128 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
2 ഇനം
Agathosma

Agathosma

3 1 നിരീക്ഷണം
1 ഇനം
Agave

Agave

10,620 9,300 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
11 ഇനം
Ageratina

Ageratina

1,139 711 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
2 ഇനം
Loading...