ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abelia

Abelia

33 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Abeliophyllum

Abeliophyllum

12 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Abelmoschus

Abelmoschus

864 715 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Abies

Abies

5,068 3,564 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 16
Abrus

Abrus

212 168 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Abutilon

Abutilon

3,857 3,036 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Acacia

Acacia

3,978 3,083 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 11
Acaena

Acaena

19 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Acalypha

Acalypha

1,612 1,116 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Acanthophoenix

Acanthophoenix

63 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acanthosicyos

Acanthosicyos

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Acanthus

Acanthus

9,265 7,853 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Acca

Acca

649 496 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acer

Acer

63,123 50,423 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 32
Achillea

Achillea

26,045 21,715 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 9
Achimenes

Achimenes

5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acis

Acis

26 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acmella

Acmella

88 75 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acoelorrhaphe

Acoelorrhaphe

3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acokanthera

Acokanthera

121 65 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Aconitum

Aconitum

6,533 4,879 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Acorus

Acorus

307 264 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Acrocarpus

Acrocarpus

5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acrocomia

Acrocomia

15 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acrostichum

Acrostichum

85 65 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Actaea

Actaea

1,296 1,113 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Actinidia

Actinidia

1,621 1,277 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Adansonia

Adansonia

385 212 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Adenanthera

Adenanthera

134 84 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adenium

Adenium

2,191 1,890 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adiantum

Adiantum

2,764 2,305 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 8
Adonidia

Adonidia

78 58 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adonis

Adonis

1,111 809 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Aechmea

Aechmea

1,286 1,088 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Aegle

Aegle

61 46 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aegopodium

Aegopodium

6,416 5,122 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aeonium

Aeonium

6,336 5,902 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Aerides

Aerides

11 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Aerva

Aerva

36 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Aeschynanthus

Aeschynanthus

405 340 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Aesculus

Aesculus

10,895 8,447 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Afrocarpus

Afrocarpus

12 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Agapanthus

Agapanthus

6,334 5,498 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Agastache

Agastache

901 661 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Agathis

Agathis

71 33 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Agave

Agave

6,012 5,282 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 8
Ageratina

Ageratina

595 289 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Ageratum

Ageratum

1,577 1,398 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aglaia

Aglaia

5 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aglaonema

Aglaonema

3,734 3,487 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Loading...