ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abelia

Abelia

97 67 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Abeliophyllum

Abeliophyllum

28 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Abelmoschus

Abelmoschus

1,203 958 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Abies

Abies

7,446 5,164 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 18
Abrus

Abrus

301 229 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Abutilon

Abutilon

5,455 4,296 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Acacia

Acacia

5,686 4,391 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 12
Acaena

Acaena

35 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Acalypha

Acalypha

2,345 1,773 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Acanthophoenix

Acanthophoenix

73 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acanthosicyos

Acanthosicyos

4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acanthus

Acanthus

12,446 10,460 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Acca

Acca

918 695 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acer

Acer

82,191 65,209 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 32
Achillea

Achillea

29,896 24,666 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 9
Achimenes

Achimenes

10 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acis

Acis

30 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acmella

Acmella

133 105 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acoelorrhaphe

Acoelorrhaphe

8 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acokanthera

Acokanthera

199 118 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Aconitum

Aconitum

8,492 6,362 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Acorus

Acorus

444 370 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Acrocarpus

Acrocarpus

18 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acrocomia

Acrocomia

19 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acrostichum

Acrostichum

116 88 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Actaea

Actaea

1,649 1,373 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Actinidia

Actinidia

2,392 1,890 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Adansonia

Adansonia

485 290 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Adenanthera

Adenanthera

195 121 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adenium

Adenium

3,178 2,749 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Adenophora

Adenophora

2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adiantum

Adiantum

3,606 2,957 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 12
Adonidia

Adonidia

114 84 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adonis

Adonis

1,474 1,092 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Aechmea

Aechmea

1,851 1,581 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 8
Aegle

Aegle

104 74 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aegopodium

Aegopodium

8,466 6,747 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aeonium

Aeonium

8,724 8,058 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Aerides

Aerides

27 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Aerva

Aerva

66 43 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Aeschynanthus

Aeschynanthus

770 630 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Aesculus

Aesculus

14,670 11,254 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Afrocarpus

Afrocarpus

73 41 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Agapanthus

Agapanthus

8,102 7,029 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Agarista

Agarista

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Agastache

Agastache

1,349 1,023 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Agathis

Agathis

129 65 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Agave

Agave

7,877 6,983 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 9
Ageratina

Ageratina

816 478 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Ageratum

Ageratum

2,271 1,971 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Loading...