ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Sambucus

Sambucus

4,305 3,294 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Viburnum

Viburnum

38,629 30,286 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 16