ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾപര്യവേക്ഷണം

Acis

Acis

245 150 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Agapanthus

Agapanthus

11,260 9,662 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
4 ഇനം
Allium

Allium

30,234 25,047 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
28 ഇനം
Amaryllis

Amaryllis

2,928 2,669 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Clivia

Clivia

4,603 3,968 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
3 ഇനം
Crinum

Crinum

3,406 2,678 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
6 ഇനം
Eucharis

Eucharis

541 480 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
2 ഇനം
Galanthus

Galanthus

7,745 6,197 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
6 ഇനം
Habranthus

Habranthus

6 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Hippeastrum

Hippeastrum

4,770 4,211 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
4 ഇനം
Hymenocallis

Hymenocallis

1,838 1,540 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
3 ഇനം
Ismene

Ismene

21 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
3 ഇനം
Leucojum

Leucojum

5,279 4,273 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
2 ഇനം
Lycoris

Lycoris

714 644 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
4 ഇനം
Narcissus

Narcissus

22,212 18,511 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
10 ഇനം
Nerine

Nerine

306 250 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
2 ഇനം
Nothoscordum

Nothoscordum

791 573 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Pancratium

Pancratium

48 41 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Scadoxus

Scadoxus

1,264 1,052 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
2 ഇനം
Sternbergia

Sternbergia

2,756 2,309 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Zephyranthes

Zephyranthes

2,384 2,116 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
4 ഇനം