ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Alnus

Alnus

11,067 7,983 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Betula

Betula

9,079 6,411 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Carpinus

Carpinus

11,342 9,002 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Corylus

Corylus

13,493 10,748 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5