ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Carica

Carica

2,448 1,982 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Vasconcellea

Vasconcellea

5 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1