ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Davallia

Davallia

349 259 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Nephrolepis

Nephrolepis

3,021 2,632 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4