ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾപര്യവേക്ഷണം

Agarista

Agarista

3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Arbutus

Arbutus

14,394 11,163 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
2 ഇനം
Arctostaphylos

Arctostaphylos

1,946 1,433 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Arctous

Arctous

271 211 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Bejaria

Bejaria

32 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
3 ഇനം
Calluna

Calluna

8,421 6,712 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Cassiope

Cassiope

254 219 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
3 ഇനം
Cavendishia

Cavendishia

9 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Corema

Corema

189 123 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Daboecia

Daboecia

961 705 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Empetrum

Empetrum

1,095 904 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Enkianthus

Enkianthus

213 144 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
3 ഇനം
Epigaea

Epigaea

153 137 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Erica

Erica

15,057 11,609 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
14 ഇനം
Gaultheria

Gaultheria

1,355 1,120 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
2 ഇനം
Gaylussacia

Gaylussacia

30 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
2 ഇനം
Harrimanella

Harrimanella

27 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Kalmia

Kalmia

2,053 1,731 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
3 ഇനം
Ledum

Ledum

403 324 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Lyonia

Lyonia

73 64 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
3 ഇനം
Macleania

Macleania

14 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Oxydendrum

Oxydendrum

353 268 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Phyllodoce

Phyllodoce

247 180 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
3 ഇനം
Pieris

Pieris

2,175 1,713 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
2 ഇനം
Rhododendron

Rhododendron

18,531 13,530 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
57 ഇനം
Vaccinium

Vaccinium

12,952 10,093 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
13 ഇനം
Zenobia

Zenobia

40 28 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം