ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Agarista

Agarista

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Arbutus

Arbutus

12,525 9,736 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Arctostaphylos

Arctostaphylos

1,497 1,078 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Arctous

Arctous

5 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Bejaria

Bejaria

26 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Calluna

Calluna

6,555 5,231 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cassiope

Cassiope

234 201 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Cavendishia

Cavendishia

9 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Daboecia

Daboecia

749 546 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Empetrum

Empetrum

805 659 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Enkianthus

Enkianthus

116 79 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Epigaea

Epigaea

128 117 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Erica

Erica

11,694 8,977 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 15
Gaultheria

Gaultheria

1,029 851 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Harrimanella

Harrimanella

19 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Kalmia

Kalmia

1,680 1,420 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Ledum

Ledum

296 245 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Lyonia

Lyonia

56 50 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Macleania

Macleania

7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Oxydendrum

Oxydendrum

279 213 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Phyllodoce

Phyllodoce

209 150 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Pieris

Pieris

1,403 1,131 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Rhododendron

Rhododendron

13,700 9,774 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 56
Vaccinium

Vaccinium

9,480 7,402 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 13
Zenobia

Zenobia

30 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1