ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Arbutus

Arbutus

9,644 7,485 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Arctostaphylos

Arctostaphylos

1,079 792 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Arctous

Arctous

3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Bejaria

Bejaria

18 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Calluna

Calluna

4,902 3,904 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Daboecia

Daboecia

581 418 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Empetrum

Empetrum

538 433 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Enkianthus

Enkianthus

72 47 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Epigaea

Epigaea

107 102 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Erica

Erica

9,022 6,854 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 15
Gaultheria

Gaultheria

743 632 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Harrimanella

Harrimanella

12 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Kalmia

Kalmia

1,329 1,145 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Ledum

Ledum

167 137 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Lyonia

Lyonia

36 36 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Oxydendrum

Oxydendrum

215 172 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Phyllodoce

Phyllodoce

178 123 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Pieris

Pieris

835 684 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Rhododendron

Rhododendron

9,337 6,401 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 52
Vaccinium

Vaccinium

6,695 5,192 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 12
Zenobia

Zenobia

22 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1