ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abrus

Abrus

212 168 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acacia

Acacia

3,995 3,094 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 11
Acrocarpus

Acrocarpus

5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adenanthera

Adenanthera

134 84 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Albizia

Albizia

8,141 6,480 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Alhagi

Alhagi

41 32 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Amherstia

Amherstia

27 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Amorpha

Amorpha

1,128 743 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Amphicarpaea

Amphicarpaea

225 186 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Andira

Andira

8 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Anthyllis

Anthyllis

6,115 4,617 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Apios

Apios

203 177 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Arachis

Arachis

526 407 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Aspalathus

Aspalathus

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Astragalus

Astragalus

100 54 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Baphia

Baphia

16 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Baptisia

Baptisia

158 119 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Bauhinia

Bauhinia

2,909 2,115 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Bituminaria

Bituminaria

3,168 2,404 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Bolusanthus

Bolusanthus

12 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Brownea

Brownea

83 51 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Butea

Butea

30 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Caesalpinia

Caesalpinia

2,276 1,715 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Cajanus

Cajanus

512 194 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Callerya

Callerya

3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Calliandra

Calliandra

470 343 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Calpurnia

Calpurnia

24 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Canavalia

Canavalia

13 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Caragana

Caragana

631 454 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Carmichaelia

Carmichaelia

4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cassia

Cassia

911 656 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Castanospermum

Castanospermum

48 37 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cenostigma

Cenostigma

5 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Centrosema

Centrosema

308 261 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ceratonia

Ceratonia

2,659 1,932 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cercis

Cercis

11,048 8,578 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Chorizema

Chorizema

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Cicer

Cicer

389 285 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cladrastis

Cladrastis

44 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Clianthus

Clianthus

3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Clitoria

Clitoria

792 611 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Cochliasanthus

Cochliasanthus

63 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Colutea

Colutea

1,850 1,357 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Colvillea

Colvillea

10 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Coronilla

Coronilla

1,936 1,430 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Crotalaria

Crotalaria

92 60 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Cynometra

Cynometra

5 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cytisus

Cytisus

7,441 5,762 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Delonix

Delonix

505 362 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Dermatophyllum

Dermatophyllum

6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Loading...