ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Gelsemium

Gelsemium

13 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1