ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾപര്യവേക്ഷണം

Aglaia

Aglaia

41 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Aphanamixis

Aphanamixis

14 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Azadirachta

Azadirachta

1,231 886 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Cedrela

Cedrela

243 160 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Lansium

Lansium

16 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Melia

Melia

9,530 7,054 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Sandoricum

Sandoricum

29 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Toona

Toona

651 433 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
2 ഇനം
Trichilia

Trichilia

173 92 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം