ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aglaia

Aglaia

5 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aphanamixis

Aphanamixis

8 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Azadirachta

Azadirachta

684 486 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cedrela

Cedrela

106 68 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Lansium

Lansium

13 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Melia

Melia

6,038 4,449 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Sandoricum

Sandoricum

12 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Toona

Toona

251 149 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Trichilia

Trichilia

129 60 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1