ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Antiaris

Antiaris

28 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Artocarpus

Artocarpus

896 557 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Brosimum

Brosimum

39 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Broussonetia

Broussonetia

825 658 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Dorstenia

Dorstenia

38 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ficus

Ficus

22,072 17,982 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 25
Maclura

Maclura

1,571 1,279 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Morus

Morus

11,452 8,635 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5