ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Ensete

Ensete

374 304 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Musa

Musa

3,140 2,475 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 10