ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Ensete

Ensete

247 191 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Musa

Musa

2,268 1,801 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 10