ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acca

Acca

680 518 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Agonis

Agonis

33 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Backhousia

Backhousia

9 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Callistemon

Callistemon

7,468 6,252 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Campomanesia

Campomanesia

11 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Chamelaucium

Chamelaucium

215 186 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Corymbia

Corymbia

176 133 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Eucalyptus

Eucalyptus

4,921 3,672 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 14
Eugenia

Eugenia

1,589 1,199 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Leptospermum

Leptospermum

780 582 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Lophostemon

Lophostemon

39 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Luma

Luma

177 88 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Melaleuca

Melaleuca

409 254 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Metrosideros

Metrosideros

1,101 779 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Myrrhinium

Myrrhinium

12 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Myrteola

Myrteola

5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Myrtus

Myrtus

4,758 3,671 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Plinia

Plinia

325 265 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Psidium

Psidium

1,918 1,474 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Rhodomyrtus

Rhodomyrtus

34 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Syzygium

Syzygium

2,202 1,319 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 9
Tristaniopsis

Tristaniopsis

9 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ugni

Ugni

30 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Xanthostemon

Xanthostemon

78 57 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1