ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Arctomecon

Arctomecon

16 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Argemone

Argemone

813 622 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Bocconia

Bocconia

83 39 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Capnoides

Capnoides

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Chelidonium

Chelidonium

14,713 12,327 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Corydalis

Corydalis

4,230 3,324 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Dendromecon

Dendromecon

184 183 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Dicentra

Dicentra

513 480 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Eschscholzia

Eschscholzia

8,672 7,786 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Glaucium

Glaucium

2,832 2,035 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Hunnemannia

Hunnemannia

36 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Lamprocapnos

Lamprocapnos

1,460 1,253 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Macleaya

Macleaya

435 325 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Meconopsis

Meconopsis

42 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Papaver

Papaver

18,406 15,231 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 8
Pseudofumaria

Pseudofumaria

990 762 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Roemeria

Roemeria

3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Romneya

Romneya

320 249 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Sanguinaria

Sanguinaria

1,038 994 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Stylophorum

Stylophorum

244 219 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1