ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Arctomecon

Arctomecon

16 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Argemone

Argemone

1,040 810 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Bocconia

Bocconia

119 61 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Capnoides

Capnoides

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Chelidonium

Chelidonium

18,214 15,135 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Corydalis

Corydalis

6,136 4,774 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Dendromecon

Dendromecon

192 191 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Dicentra

Dicentra

596 546 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Dicranostigma

Dicranostigma

48 32 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Eschscholzia

Eschscholzia

10,456 9,301 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Glaucium

Glaucium

3,791 2,706 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Hunnemannia

Hunnemannia

43 38 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Hylomecon

Hylomecon

5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Lamprocapnos

Lamprocapnos

1,591 1,304 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Macleaya

Macleaya

611 458 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Meconopsis

Meconopsis

92 76 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Papaver

Papaver

21,875 17,978 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 9
Pseudofumaria

Pseudofumaria

1,360 1,017 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Roemeria

Roemeria

6 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Romneya

Romneya

496 385 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Sanguinaria

Sanguinaria

1,222 1,153 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Stylophorum

Stylophorum

303 266 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1