ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abies

Abies

5,318 3,740 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 16
Cedrus

Cedrus

6,362 4,169 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Keteleeria

Keteleeria

3 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Larix

Larix

3,452 2,419 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Picea

Picea

10,904 7,889 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 17
Pinus

Pinus

20,959 14,409 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 39
Pseudolarix

Pseudolarix

32 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Pseudotsuga

Pseudotsuga

2,415 1,722 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Tsuga

Tsuga

1,246 858 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5