ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Agrostis

Agrostis

1,056 787 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Aira

Aira

56 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Arundo

Arundo

1,893 1,475 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Avena

Avena

1,786 1,424 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Bambusa

Bambusa

324 229 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Bothriochloa

Bothriochloa

315 159 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Brachiaria

Brachiaria

6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Brachypodium

Brachypodium

196 126 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Briza

Briza

2,026 1,677 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Calamagrostis

Calamagrostis

1,380 1,012 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Cenchrus

Cenchrus

8 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Chasmanthium

Chasmanthium

55 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Chimonobambusa

Chimonobambusa

12 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Chusquea

Chusquea

51 26 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Coix

Coix

234 143 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cortaderia

Cortaderia

2,265 1,836 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Cymbopogon

Cymbopogon

2 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Dactylis

Dactylis

5,935 4,763 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Dendrocalamus

Dendrocalamus

130 70 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Eleusine

Eleusine

22 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Eriochloa

Eriochloa

6 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Eustachys

Eustachys

4 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Fargesia

Fargesia

107 86 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Festuca

Festuca

659 563 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Gigantochloa

Gigantochloa

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Glyceria

Glyceria

306 185 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Hakonechloa

Hakonechloa

57 40 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Helictotrichon

Helictotrichon

49 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Himalayacalamus

Himalayacalamus

9 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Hordeum

Hordeum

2,066 1,767 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Imperata

Imperata

91 72 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Indocalamus

Indocalamus

6 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Lagurus

Lagurus

2,176 1,862 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Lamarckia

Lamarckia

365 276 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Lolium

Lolium

1,822 1,390 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Melica

Melica

819 591 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Melinis

Melinis

329 242 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Milium

Milium

185 106 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Miscanthus

Miscanthus

1,554 1,197 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Molinia

Molinia

515 363 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Muhlenbergia

Muhlenbergia

141 119 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Oryza

Oryza

268 169 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Otatea

Otatea

19 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Panicum

Panicum

1,085 846 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Paspalum

Paspalum

16 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Pennisetum

Pennisetum

866 706 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 9
Phalaris

Phalaris

1,939 1,559 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Phyllostachys

Phyllostachys

1,485 1,130 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 9
Pleioblastus

Pleioblastus

297 225 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Pseudosasa

Pseudosasa

162 112 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Loading...